ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Uitvaart Academy: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Funeral Rockstars, gevestigd aan Joost van Geelstraat 15-B, 3021VJ te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24385824.

 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Uitvaart Academy een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Partijen: Uitvaart Academy en de Wederpartij gezamenlijk.

 4. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Uitvaart Academy zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.

 5. Abonnement: een Overeenkomst die tussen Partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd en waarbij de Wederpartij, tegen maandelijkse betaling, aanspraak maakt op één adviesgesprek per maand en korting op deelname aan trainingen.

 6. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door Uitvaart Academy te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn trainingen en/of adviesgesprekken.

 7. Sessie: elk(e) training of adviesgesprek, in het kader van de Overeenkomst door Uitvaart Academy te verzorgen, op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.

 8. Deelnemer: eenieder die in het kader van de Overeenkomst deelneemt aan een Sessie, al dan niet tevens Wederpartij.

 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Uitvaart Academy en iedere Overeenkomst.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Uitvaart Academy worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Uitvaart Academy is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Diensten. Het aanbod van Uitvaart Academy kan nog worden herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij.

 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Uitvaart Academy, binden haar niet.

 3. Het aanbod van Uitvaart Academy staat uitsluitend open voor Deelnemers die werkzaam zijn voor een onderneming die in het Handelsregister en bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. De Wederpartij dient dan ook KvK-geregistreerd te zijn, bij gebreke waarvan Uitvaart Academy gerechtigd is de Overeenkomst te annuleren. Indien en voor zover de door de Wederpartij bij de Sessie betrokken Deelnemers niet werkzaam blijken te zijn bij de onderneming van de Wederpartij, is Uitvaart Academy gerechtigd die Deelnemers van deelname aan de Sessie uit te sluiten.

 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Uitvaart Academy door de Wederpartij is aanvaard en de Wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ EN UITVOERING VAN SESSIES

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij alle bij het aangaan en bij de uitvoering van de Overeenkomst gevraagde informatie tijdig, volledig en op de daartoe door Uitvaart Academy aangewezen wijze, aan Uitvaart Academy verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie.

 2. Voorts dient de Wederpartij Uitvaart Academy steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

 3. Indien de Wederpartij de nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de Overeenkomst overlaat aan een of meerdere derden, is de Wederpartij jegens Uitvaart Academy aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming daarvan door deze derden.

 4. Uitvoering van de Sessie geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen locatie, waaronder begrepen kan zijn een door Uitvaart Academy gefaciliteerde touringcar, in welk geval dan ook vervoer plaatsvindt tijdens de Sessie. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat uitvoering aan de Sessie wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Wederpartij ervoor in dat:

 5. Uitvaart Academy de Sessie kan uitvoeren in een representatieve ruimte, geschikt voor ten minste 30 personen;

 6. de bedoelde ruimte beschikbaar is op de overeengekomen datum, gedurende het overeengekomen tijdsbestek;

 7. voor de Sessie redelijkerwijs geschikte audiovisuele apparatuur aanwezig is voor presentatiedoeleinden, inclusief toegang tot internet en stroompunten, waarvan Uitvaart Academy kosteloos gebruik kan maken;

 8. een contactpersoon van de Wederpartij aanwezig is en begeleiding biedt bij persoonlijke ontvangst van de Deelnemers.

 9. De Wederpartij staat ervoor in dat de door haar bij de Overeenkomst betrokken Deelnemers de huisregels van de locatie (waaronder de eventuele touringcar mede begrepen) waar de Sessie wordt verzorgd, opvolgen. Voorts staat de Wederpartij ervoor in dat de Deelnemers de aanwijzingen van Uitvaart Academy en eventueel bij de Overeenkomst door haar betrokken derden opvolgen.

 10. In geval de overeengekomen Sessie een adviesgesprek betreft, mogen naast de hoofddeelnemer ten hoogste nog drie andere personen deze bijwonen, mits zij allen binnen dezelfde organisatie als de hoofddeelnemer werkzaam zijn.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Uitvaart Academy is te allen tijde gerechtigd om zelfstandige niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De keuze welke derden Uitvaart Academy bij de Overeenkomst betrekt, komt uitsluitend aan Uitvaart Academy toe. Derden die Uitvaart Academy mogelijk bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, zijn, niet-limitatief bedoeld:

 2. Een touringcarmaatschappij die in een voorkomend geval verantwoordelijk is voor het vervoer tijdens de Sessie;

 3. Een of meerdere cateraars;

 4. Entertainers;

 5. Derden ter ondersteuning van Uitvaart Academy bij de uitvoering van de Diensten;

 6. Videoploegen en/of fotograven;

 7. Externe sprekers, trainers en/of experts.

 8. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 9. Uitvaart Academy is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Uitvaart Academy draagt in dat verband in elk geval geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken en die prestaties verrichten die Uitvaart Academy (in andere gevallen) niet tevens zelf verricht, zoals vervoersdiensten, catering, entertainmentdiensten, video- en fotografie en diensten van externe specialisten.

 10. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de derden die Uitvaart Academy bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Uitvaart Academy, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

 11. Het is mogelijk dat de derden die Uitvaart Academy bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Uitvaart Academy gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | ABONNEMENTEN

 1. Een Abonnement biedt de Wederpartij, tegens maandelijkse betaling, aanspraak op één adviesgesprek per maand en korting op deelname aan trainingen. Bij de vaststelling van de datum en tijd van het maandelijkse adviesgesprek, houden Partijen rekening met elkaars redelijke belangen.

 2. De in lid 1 bedoelde korting wordt uiterlijk bij totstandkoming van het Abonnement uitdrukkelijk aan de Wederpartij bekend gemaakt.

 3. Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van vijf maanden. Het Abonnement eindigt door opzegging zonder in achtneming van een opzegtermijn, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd van vijf maanden is verstreken. Opzegging dient te geschieden op de door of vanwege Uitvaart Academy aangewezen wijze.

ARTIKEL 8. | ANNULERING, VERPLAATSING EN WIJZIGING VAN SESSIES DOOR UITVAART ACADEMY

 1. Uitvaart Academy behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende Deelnemers, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een Sessie te annuleren of de inhoud daarvan op ondergeschikte punten te wijzigen. Als ondergeschikte punten worden beschouwd geringe afwijkingen die voor Uitvaart Academy na totstandkoming van de Overeenkomst noodzakelijk blijken en die voor de Wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn, bijvoorbeeld omdat bij de Overeenkomst betrokken rouwvoertuigen op de dag van de Sessie die training betreft, onverhoopt niet beschikbaar blijken of een bij de Overeenkomst betrokken crematorium niet beschikbaar is vanwege dienst. Waar mogelijk zal Uitvaart Academy een passend alternatief verzorgen. Op dezelfde gronden (onvoldoende Deelnemers, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden) kan Uitvaart Academy een Sessie wat betreft datum en/of tijd verplaatsen.

 2. In geval van annulering of verplaatsing als bedoeld in het vorige lid, doet Uitvaart Academy daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij. In geval van verplaatsing kan de Wederpartij de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop de verplaatsing betrekking heeft, slechts annuleren indien nakoming op een nader vast te stellen alternatieve datum en/of tijd, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd. Van de Wederpartij mag in beginsel worden verlangd dat zij medewerking verleent aan de vaststelling van een alternatieve datum en/of tijd.

 3. In verband met annulering als bedoeld in dit artikel, maakt de Wederpartij nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Uitvaart Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Uitvaart Academy geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen tekortkomingen van derden, al dan niet door Uitvaart Academy bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken.

 2. Uitvaart Academy heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Uitvaart Academy zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 4. Indien Uitvaart Academy bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Uitvaart Academy is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Uitvaart Academy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Uitvaart Academy in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Uitvaart Academy gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Uitvaart Academy verschuldigde bedragen heeft gesteld.

 3. De Wederpartij is verplicht de schade die Uitvaart Academy ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 4. Indien Uitvaart Academy de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Indien de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij wordt gewijzigd en dientengevolge meerkosten ontstaan, komen deze extra kosten volgens de daarvoor door Uitvaart Academy gebruikelijk gehanteerde tarieven, voor rekening van de Wederpartij. Uitvaart Academy zal van deze kosten zoveel mogelijk voorafgaand uitdrukkelijk mededeling doen aan de Wederpartij.

 2. Uitvaart Academy is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te (doen) vorderen. In geval van vooruitbetaling is Uitvaart Academy niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de door de Wederpartij verschuldigde betaling volledig door of vanwege Uitvaart Academy is ontvangen.

 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze, binnen de door of vanwege Uitvaart Academy op de factuur vermelde of anderszins aangezegde termijn.

 4. Uitvaart Academy is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Uitvaart Academy verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Uitvaart Academy verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Uitvaart Academy kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Wederpartij en/of Deelnemers met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.

 2. Deelname aan een Sessie is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Wederpartij c.q. Deelnemers. Uitvaart Academy is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In het bijzonder draagt Uitvaart Academy geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een Deelnemer naar aanleiding van middels een Sessie door hem opgedane kennis en vaardigheden.

 3. Uitvaart Academy is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen van de Wederpartij of Deelnemer.

 4. Uitvaart Academy is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 5. Uitvaart Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Uitvaart Academy kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Uitvaart Academy in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

 6. Mocht Uitvaart Academy jegens de Wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Uitvaart Academy te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Uitvaart Academy daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Uitvaart Academy ter zake vervalt.

 7. De aansprakelijkheid van Uitvaart Academy is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Uitvaart Academy betrekking heeft.

 8. De Wederpartij vrijwaart Uitvaart Academy van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Uitvaart Academy toerekenbaar is.

 9. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens UItvaart Academy verjaren door verloop van één jaar.

 10. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Uitvaart Academy verleende Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Uitvaart Academy.

ARTIKEL 13. | FOTO- EN FILMOPNAMEN

 1. Tijdens Sessies is Uitvaart Academy gerechtigd foto- en filmopnames te (doen) maken ter promotie van de activiteiten van Uitvaart Academy op haar website. Hierbij gaat de Wederpartij daarmee akkoord, met dien verstande dat indien de foto’s of films geportretteerden bevatten die niet de Wederpartij betreffen, zal Uitvaart Academy deze personen niet zal (doen) portretteren zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de betreffende personen.

 2. Het is Deelnemers toegestaan foto’s en filmmateriaal tijdens de Sessie te vervaardigen, mits deze voor persoonlijk gebruik, althans niet voor commerciële doeleinden, waaronder mede begrepen eigen presentaties van de Wederpartij, Deelnemers of derden, worden aangewend. Een inbreuk op het bepaalde in de vorige zin, is een inbreuk op het intellectuele eigendom van Uitvaart Academy of een of meerdere door haar bij de Overeenkomst betrokken derden, in welk geval lid 4 van het volgende artikel overeenkomstige toepassing vindt.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Uitvaart Academy en eventueel door haar bij de Overeenkomst betrokken derden, behouden zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de inhoud van de door hun samengestelde inhoud van Sessies, de door hun gehanteerde werkwijzen en methoden, alsook de door hun eventueel ter beschikking gestelde zaken, waaronder mede begrepen documenten, PowerPointpresentaties, foto- en videobeelden en overige, in welke vorm dan ook, verstrekte informatie.

 2. De Wederpartij c.q. Deelnemers zullen de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met het doel waarvoor deze goederen aan hun beschikbaar zijn gesteld c.q. hun ter kennis zijn gekomen in het kader van de Overeenkomst.

 3. Het is de Wederpartij c.q. Deelnemers nimmer toegestaan om enige wijziging aan te brengen in aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom van Uitvaart Academy of derden.

 4. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de inbreukmakende partij in elk geval tot vergoeding van de schade die Uitvaart Academy of de door haar bij de Overeenkomst betrokken derden dientengevolge lijden. Voorts zijn laatstbedoelden gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Uitvaart Academy is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst.

 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Uitvaart Academy wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.